Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση - Παρασκευοπούλου 102 Αθήνα

Εγγυήσεις - Επιστροφές
title

 

Με την επιφύλαξη ειδικότερης έγγραφης συμφωνίας ,ισχύουν τα κάτωθι:

1)Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

2)Επιστροφές γίνονται δεκτές ,εντός 10 ημερών ,εφόσον δεν έχουν τοποθετηθεί ,με το παραστατικό που έχει κοπεί κατά την πώληση ,τα επιστρεφόμενα ανταλλακτικά αντικαθίστανται με άλλα ίσης η μεγαλύτερης αξίας η κόβεται πιστωτικό παραστατικό για μελλοντική αγορά , επιστροφές χρήματων δε γίνονται.

3)Εγγυήσεις προϊόντων :

Α) Εγγυήσεις συμπιεστών A/C :

Εγγύηση  1 έτους (ξεκινάει να μετράει από την ημέρα που έχει κοπεί το παραστατικό απόδειξη / τιμολόγιο ) χορηγείται μόνο για ελαττώματα που προκαλούνται κατά τη διαδικασία κατασκευής.

Επιπλέον στους συμπιεστές  δεν θα χορηγηθεί εγγύηση εάν οι ακόλουθες εργασίες  δεν  διενεργούνται λεπτομερώς πριν την εγκατάσταση του συμπιεστή :

·         Το σύστημα πρέπει να ξεπλυθεί με το εγκεκριμένο υγρό έκπλυσης.

·         Να αντικατασταθεί με καινούργιο το φίλτρο υγράς γραμμής.

·         Να αντικατασταθεί με καινούργια η εκτονωτική βαλβίδα.

·         Να αντικατασταθεί με καινούργιο το ψυγείο κλιματισμού.

·         Μετά το καθαρισμό στο σύστημα πρέπει να τοποθετείται η νέα ποσότητα ψυκτέλαιου.

Ως επιβεβαίωση ότι όλες οι παραπάνω εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί , θα χρησιμοποιείται το παραστατικό που θα έχει εκδοθεί και θα δείχνει όλες τις εργασίες λεπτομερώς και μόνο τότε οι συμπιεστές θα καλύπτονται από ένα χρόνο εγγύηση.

Β) Εγγυήσεις ψυγείων (νερού – κλιματισμού – intercooler – καλοριφέρ ):

Εγγύηση  1 έτους (ξεκινάει να μετράει από την ημέρα που έχει κοπεί το παραστατικό απόδειξη / τιμολόγιο ) χορηγείται μόνο για ελαττώματα που προκαλούνται κατά τη διαδικασία κατασκευής.

 

Η ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δεν αναλαμβάνει εργασίες τοποθέτησης συμπιεστών / ψυγείων και δε φέρει καμία ευθύνη για τις εργασίες αυτές.

 

4)Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τους ποιο πάνω ορούς ο παραλήπτης υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε μέσα σε 48 ώρες από την παραλαβή ,αποδεικνυόμενης της γνωστοποιήσεως μόνο με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα, άθικτα όλα τα ανωτέρω εμπορεύματα και η ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματος της να υπαναχωρήσει από την παρούσα πώληση αζημίως. Οποιεσδήποτε δαπάνες , θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

5)Αρμόδια για την επίλυση διαφορών είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.


Name